Текст молебна про сім’ю, затвердженого Синодом УПЦ

18.08.2020

Синодальна літургічна комісія Української Православної Церкви опублікувала текст «молебного співу про сім’ю», який був затвердженний Священним Синодом УПЦ 17 серпня 2020 року.

У форматі Word:

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ О СЕМЬЕ

Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хор: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

ПСАЛО́М 127:

Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Eгó. Труды́ плодо́в Твои́х сне́си: блаже́н еси́, и добро́ тебе́ бу́дет. Жена́ твоя́, я́ко лоза́, плодови́та в страна́х до́му твоего́, сы́нове твои́, я́ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест трапе́зы твоея́. Се та́ко благослови́тся челове́к боя́йся Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, и у́зриши блага́я Иерусали́ма вся дни живо́та твоего́, и у́зриши сы́ны сыно́в твои́х. Мир на Изра́иля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (на каждое прошение)

Диакон: О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и Господи́не и Отце́ на́шем на́шем, Блаже́ннейшем Митрополи́те Ону́фрии, и Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем Митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе, имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем (или: о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Прилагаем же сия:

О е́же сохрани́ти супру́жества правосла́вных христиа́н в земли́ на́шей в ми́ре, любви́ и единомы́слии, да па́мятуют свя́тость бра́ка, я́ко ма́лыя це́ркве о́браз, Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́ти супру́гам по́мощь свы́ше, да хо́дят путе́м Христо́вых За́поведей и храня́т ве́рность и любо́вь друг ко другу, Го́споду помо́лимся.

О е́же огради́ти до́мы их, и всех живу́щих в них, от вражды́ и раздо́ров, ко́зней бесо́вских и от вся́ких бед и напа́стей, Го́споду помо́лимся.

О е́же укрепи́ти семе́йные у́зы рабо́в Твои́х (имярек), и сохрани́ти от неподо́бных сло́в и дея́ний, и еди́нство церквей ма́лых укрепи́ти, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(во глас 3, на каждый стих)

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 3:

Христе́ Бо́же и Спа́се на́ш/, сохрани́ супру́жества рабо́в Твои́х в ми́ре и единомы́слии,/ любо́вию нелицеме́рною, благоче́стием и чистото́ю сих украша́юще,// да правосла́вно Тя велича́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тропарь, глас 1-й:

И́же в зако́нней благода́ти пра́ведни бы́вше,/ Младе́нца богода́ннаго породи́ша нам Иоаки́м и А́нна./ Те́мже днесь све́тло торжеству́ет Боже́ственная Це́рковь,/ ве́село пра́зднующи честну́ю ва́шу па́мять,/ сла́вящи Бо́га,// воздви́гшаго рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пречи́стая Богоро́дице,/ на Небесе́х благослове́нная,/ и на земли́ славосло́вимая,// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Диакон: Во́нмем. Прему́дрость.

Чтец: Проки́мен, глас ше́стый: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

Хор: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́,/ и благослови́ достоя́ние Твое́.

Чтец: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́.

Хор: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́,/ и благослови́ достоя́ние Твое́.

Чтец: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́,/

Хор: И благослови́ достоя́ние Твое́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Ко Ефессе́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Зачало 231 (гл. 5, ст. 25-32)

Му́жие, люби́те своя́ жены́, я́коже и Христо́с возлюби́ Це́рковь, и Себе́ предаде́ за ню, да освяти́т ю́, очи́стив ба́нею водно́ю в глаго́ле. Да предста́вит ю́ Себе́ сла́вну Це́рковь, не иму́щу скве́рны, или́ поро́ка, или́ не́что от таковы́х, но да бу́дет свя́та и непоро́чна. Та́ко до́лжни суть му́жие люби́ти своя́ жены́, я́ко своя́ телеса́: любя́й бо свою́ жену́, себе́ сама́го лю́бит. Никто́же бо когда́ свою́ плоть возненави́де, но пита́ет и гре́ет ю́, я́коже и Госпо́дь Це́рковь. Зане́ у́ди есмы́ Те́ла Его́, от пло́ти Его́ и от косте́й Его́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть еди́ну. Та́йна сия́ вели́ка есть, аз же глаго́лю во Христа́ и во Це́рковь. Оба́че и вы, по еди́ному ки́йждо свою́ жену́ си́це да лю́бит, я́коже и себе́.

Иерей: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Аллилу́ия, глас шестый.

Хор: Аллилу́ия (трижды).

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний.

Хор: Аллилу́ия (трижды).

Чтец: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Хор: Аллилу́ия (трижды).

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (трижды)

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелиа.

Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелиа чте́ние. Зач. 43 (гл. 10, ст. 6-9)

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Иерей: Рече́ Госпо́дь: От зача́ла созда́ния, му́жа и жену́ сотвори́л я́ е́сть Бо́г. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета о́ба в пло́ть еди́ну. Те́мже уже́ не́ста два́, но́ пло́ть еди́на. Е́же у́бо Бо́г сочета́, челове́к да́ не́ разлуча́ет.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (три́жды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и Господи́не и Отце́ на́шем на́шем, Блаже́ннейшем Митрополи́те Ону́фрии, и Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем Митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе, имяре́к), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся, да храня́т лю́ди Твои́ за́поведь сию́: е́же Бог сочета́, челове́к да не разлуча́ет, и да́руется дома́шним их це́рквам несокруши́мая кре́пость и преспе́яние в любви́ нелицеме́рней.

Еще́ мо́лимся о сохране́нии супру́жества рабо́в Твои́х в ми́ре и единомы́слии, благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся, да возвеселя́тся лю́ди Твои́ виде́нием сыно́в и дще́рей, и да умно́жится наро́д наш и благослове́ние Твое́ насле́дуется в нем в род и род.

Еще́ мо́лимся за всю́ бра́тию и вся правосла́вныя христиа́ны.

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны: Ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, послужи́ти спасе́нию ро́да челове́ческаго изво́ливый, и во спаси́тельном Твое́м смотре́нии сподо́бивый в Ка́не Галиле́йстей честны́й показа́ти бра́к Твои́м прише́ствием: Са́м и ны́не супру́жествам христиа́н правосла́вных да́руй ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну друг ко дру́гу в сою́зе ми́ра, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, целому́дрие, единомы́слие душ и теле́с, ло́же ненаве́тное соблюди́, пребыва́ние незазо́рное, се́мя долгожи́зненное, о ча́дех благода́ть, до́мы испо́лнены благосты́ни и в жи́зни ве́чней неувяда́емый вене́ц сла́вы Небе́сныя, да́ вси́ ку́пно славосло́вим Твое́ неизрече́нное человеколю́бие со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иерей: Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, моли́твами святы́х му́чеников Гу́рия, Само́на и Ави́ва, благове́рных князе́й Петра́ и Февро́нии, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Аминь.

Поділитись:

Читайте наші новини в Telegram, Viber

Інші новини

У Вінниці відспівали загиблого воїна Олександра Лєсніка

18 травня 2024 року, Вінницька громада прощається із полеглим захисником України – Лєсніком Олександром Юрійовичем, 4 січня 2000 року народження. Олександр став на захист Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Воював у складі 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона калина», був розвідником.  Загинув у бою поблизу села Вербове Запорізької області 26 липня минулого 2023 року. Та […]

19.05.2024

Літургія у Неділю Святих жінок-мироносиць в Успенському соборі міста Бар

19 травня 2024 року, у 3-тю Неділю після Пасхи, святих жінок-мироносиць, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій звершив Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Бар. Архіпастирю співслужили: благочинний Барського округу архімандрит Серафим (Поворозник), клірики Барського округу та гості у священному сані. На Малому вході архіпастир нагородив правом носіння камілавки клірика Успенського собору міста Бар – […]

19.05.2024

Архієрейське богослужіння у Покровському храмі селища Стрижавка

18 травня 2024 року, митрополит Вінницький і Барський Варсонофій звершив Божественну літургію у храмі Покрова Пресвятої Богородиці селища Стрижавка Вінницького районного благочиння. Його Високопреосвященству співслужили: благочинний Вінницького районного церковного округу протоієрей Миколай Строк та клірики благочиння. Також архіпастирю співслужив клірик нашої єпархії протоієрей Вʼячеслав Кравченко, який вже третій рік захищає нашу землю на сході України. […]

18.05.2024